รูปภาพของ khanitsorn.r

การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2558 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ rakchanok.p

รถเข็นหนังสือลดเสียง

รถเข็นหนังสือลดเสียง

          หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้จัดหารถเข็นมาใช้ในการจัดชั้นและขนย้าย

ทรัพยากรสารสนเทศ แต่รถเข็นที่ใช้ในปัจจุบันมีเสียงดังจากล้อเลื่อนทำให้รบกวน

ผู้ใช้บริการที่นั่งอ่านหนังสือ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจเพราะต้องการสมาธิและ

ความเงียบในการใช้ห้องสมุด จึงได้จัดทำรถเข็นลดเสียงใช้งานที่ชั้น 2 อาคารสำนักฯ

รูปภาพของ rakchanok.p

สบายๆ ตามวิถีธรรมชาติ

          สบายๆ ตามวิถีธรรมชาติ ที่นี่เลยตำบลบ่อทอง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองจิก

จังหวัดปัตตานี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขาบ่อทอง ค่ายลูกเสือ

เดชานุชิต กองพลทหารราบที่15 และ ค่ายอิงคยุทธบริหาร

          แม้ตำบลบ่อทองจะเป็นตำบลเล็กๆ แต่มีความโดดเด่นเรื่องธรรมชาติ เนื่องจากยังมี

พื้นที่ ที่เป็นบริเวณกว้างนั่นก็คือ พื้นที่นาเดิม จากเมื่อก่อนเคยมีการทำนาบริเวณนี้ แต่ในปัจจุบัน

ไม่มีใครทำรกร้างมานาน จากจุดนี้มองเห็นประโยชน์จากที่ว่างเปล่า จึงเกิดโครงการพระราชดำริฯ

รูปภาพของ supawadee.m

การใช้สติ๊กเกอร์สีเป็นสัญลักษณ์แทนเลขเรียกหนังสือ (วิทยานิพนธ์)

         หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้มีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือออกเป็นหลายหมวดหมู่และมีหนังสือที่ใช้สัญลักษณ์แทนเลขหมู่หรือหนังสือที่มีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมไว้เหนือเลขหมู่หนังสือ ได้แก่ หนังสือวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย หนังสืออ้างอิง หนังสือนวนิยาย ฯลฯ  ทำให้มีปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หาหนังสือที่ต้องการไม่พบหรือหนังสือไม่อยู่บนชั้นหรือหนังสืออยู่ผิดตำแหน่ง เป็นปัญหากับผู้ใช้บริการ ผู้รับผิดชอบจึงได้คิดวิธีทำให้ผู้ใช้บริการหาหนังสือได้สะดวกขึ้น  และหนังสืออยู่ผิดตำแหน่งสามารถเห็นได้ชัดเจน โดยการใช้แถบสติ๊กเกอร์สีแทนสามตัวแรกของเลขเรียกหนังสือ โดยผู้รับผิดชอบ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ supawadee.m

ป้ายติดเลขเรียกหนังสือ

                   ในสภาพการณ์ จำนวนหนังสือที่นำมาให้บริการบนชั้นหนังสือ ของหอสมจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จะมีปริมาณจำนวนเล่มหนังสือที่ใกล้เคียงกันในแต่ละชั้นเป็นจำนวนมาก เมื่อมีหนังสือใหม่เข้ามาเพิ่ม  จึงทำให้หนังสือในชั้นหนังสือมีปริมาณมากขึ้น  จึงต้องขยายหนังสือในชั้นหนังสือไปยังชั้นอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน  ดังนั้นแผ่นป้ายเลขหมวดหมู่หนังสือประจำชั้น ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย  แผ่นป้ายกำกับบนชั้นหนังสือต้องใช้แบบชั่วคราวไปก่อน และต้องให้กระดาษสติ๊กเกอร์ พิมพ์ และตัด แล้วจึงนำไปติดที่ชั้นหนังสือ และบางครั้งแผ่นป้ายชั่วคราวที่ติดไว้ก็หลุดขาดไปก่อนที่จะนำอันใหม่มาทดแทน

รูปภาพของ pratomrut-r

รีวิวการขับรถหน้าร้อนในฮอกไกโด, ญี่ปุ่น (Hokkaido, Japan)

จากที่ได้ไปทริปฮอกไกโด, ญี่ปุ่นกันมา เมื่อวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2561 นั้น ทริปนี้มีสมาชิก 4 คน ใช้วิธีการเดินทางคือการเช่ารถขับกันเอง ก็เลยมีรีวิว “การขับรถหน้าร้อนในฮอกไกโด” มาให้ได้อ่านกัน เผื่อจะมีใครอยากตามรอยไปขับรถเที่ยวกันเองแบบนี้บ้าง :)

รูปภาพของ pratomrut-r

อบรม Google for Education / Google for Digital Economy (AdWords, Google My business, etc.)

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีวิทยากรทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก EduTech Thailand มาให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งาน Google ในฟังก์ชันต่างๆ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการใช้งาน Google มากขึ้น 

การย่อ URL ยาวๆ โดยใช้เว็บไซต์ gg.gg

          เว็บไซต์นี้สามารถย่อ URL ให้สั้นลงด้วยวิธีง่ายๆ แค่เอา URL ยาวๆ ที่มี มาวางในช่องบนหน้าเว็บไซต์ และยังสามารถตั้งชื่อ URL ในแบบที่เราต้องการได้อีกด้วย แต่มีข้อจำกัดอยู่ข้อนึงคือ ชื่อที่ตั้งนั้นไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีก สามารถตั้งชื่อได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อ 1 URL มีขั้นตอนดังนี้

รูปภาพของ pratomrut-r

KM รูปแบบ Metadata ในระบบ iThesis ที่สอดรับกับ TDC

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะทำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ และกำหนดให้มีวาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องรูปแบบ Metadata ในระบบ iThesis ที่สอดรับกับ TDC ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณเพ็ญแข ประจงใจ บรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณวสันต์ สุขสุทธิ บรรณารักษ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

บทเรียนจากการปฏิบัติงานโทรทัศน์ (ส่วนงานถ่ายทอดสัญญาณบนอินเทอร์เน็ต) : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

บทเรียนจากการปฏิบัติงานโทรทัศน์ (ส่วนงานถ่ายทอดสัญญาณบนอินเทอร์เน็ต) : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

     ปัจจุบันการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้รูปแบบผสมผสาน (Complex Broadrcast) กล่าวคือ มีการถ่ายถอดสัญญาณไปตามจุดต่างๆ ตามวิธีการเชื่อมต่อ ได้แก่ การเชื่อมต่อในรูปแบบของระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการเชื่อมต่อในรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nitiporn.s

ขนมกุยช่าย

    ขนมกุยช่าย เป็นขนมชนิดหนึ่งของชาวจีน (ภาษาแต้จิ๋ว : กุยไช่ก้วย ; จีนกลาง : โจ่วไชกั่ว ; อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเรียก “ช่วยปั้น”) ตัวแป้งทำจากแป้งข้าวจ้าวผสมแป้งมัน (สันนิษฐานว่าเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5) โดยทั่วไปเนื้อแป้งจะเป็นสีขาว หากใช้ในงานเทศกาลหรือไหว้เจ้า เน

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS