วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                  บทความที่แล้วได้พูดถึงภาพรวมของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                  ครานี้เรามารู้จักวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามความแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                   ตามความแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55 กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไว้ มี 3 วิธี 

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ Memento_i

วิธีการทำป้ายชื่อบุคลากรด้วยตัวเอง

เนื่องจากปีการศึกษาใหม่นี้ทางสำนักฯ ของเรามีนโยบายให้บุคลากรทุกท่านแขวนป้ายชื่อทุกวันทำงาน แต่บางท่านอาจจะได้ทำป้ายชื่อหายไป ฉีกขาด หรือชำรุด หรือบางท่านอาจจะยังไม่มีป้ายชื่อ วันนี้ผมจึงมีวิธีจัดทำป้ายชื่อของบุคลากรด้วยตนเองมาฝากครับ 

คำสำคัญ: 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิธการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ SAR

รายละเอียดการอบรม TQA หลักสูตร Criteria 

   หลักสูตรนี้เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ของแต่ละรอบ โดยใช้ข้อกำหนด (Requirement) เป็นหลักในการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

รูปภาพของ vitchayaporn.f

แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ

       การปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปาชการ  การจัดซื้อวัสดุ และการจัดโครงการต่าง ๆ โดยมีความจำเป็นต้องใช้เงินสด เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บุคลากรสามารถยืมเงินทดรองมาใช้จ่ายก่อน และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการแล้ว จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้การควบคุมเงินยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางมหาวิทยาลัยได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการดังนี้

      1. ผู้ยื้มเงินไม่สามารถยืมเงินยอดใหม่ได้ หากยังมีหนี้ค้างชำระอยู่่ในบัญชีลูกหนี้

รูปภาพของ nuriyah.d

การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ tagonrat.t

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

        จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์ได้แนะนำให้ควรทำในทุกคนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ไม่ว่าจะมีอาการขับถ่ายผิดปกติหรือไม่ก็ตาม และในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่น มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรคัดกรองเร็วขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเริ่มคัดกรองตั้งแต่อายุ 40 ปี   

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ anchalee.k

มารู้จักสถานะทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏในระบบ OPAC หอสมุด JFK กันดีกว่า

มารู้จักสถานะทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏในระบบ OPAC

หอสมุด JFK กันดีกว่า

 

รูปภาพของ anchalee.k

มารู้จักสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด JFK กันดีกว่า

มารู้จักสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด JFK กันดีกว่า

 

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS