การนั่งบริการช่วยค้นหาหนังสือ

รูปภาพของ phatcharee.n

หมวดหมู่: 

การนั่งบริการช่วยค้นหาหนังสือ

     การนั่งบริการช่วยค้นหาหนังสือ เป็นอีกหนึ่งบริการของทางหอสมุดฯ ซึ่งมีไว้ช่วยผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือที่อยู่บนชั้น
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการช่วยค้นหาหนังสือ โดยแบ่งช่วยเวลาในการนั่งบริการครั้งละ 105 นาที วันละ 3 ช่วง
เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 10.15-16.30 น. ยกเว้น เวลา 12.00-13.00 น. 

     โดยมีช่องทางในการใช้บริการดังนี้

1.  บรรณารักษ์ที่ให้บริการโต๊ะบริการตอบคำถาม แจ้งเจ้าหน้าที่บริการช่วยค้นหาหนังสือให้ค้นหาให้ผู้ใช้บริการ เมื่อหาพบแล้วนำไปส่ง
ให้บรรณารักษ์แจ้งให้ผู้ใช้บริการมารับ

2.  บรรณารักษ์ที่ให้บริการโต๊ะบริการตอบคำถามให้ผู้ใช้บริการเดินมาหาเจ้าหน้าที่บริการช่วยค้นหาหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อพาผู้ใช้บริการ
ไปค้นหาหนังสือด้วยตนเอง

3.  ผู้ใช้บริการเข้ามาขอรับบริการที่เจ้าหน้าที่บริการช่วยค้นหาหนังสือด้วยตนเอง โดยให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาทาง OPAC ให้ด้วย จากนั้นแนะนำ
การค้นหาที่ชั้นหนังสือ

     เมื่อให้บริการแต่ละครั้งแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะต้องทำการจดสถิติทุกครั้่งไม่ว่าจะหาตัวเล่มพบหรือไม่ก็ตาม 

     บริการนี้เป็นอีกหนึ่งบริการในการช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในหอสมุดฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการค่ะ