กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ"

รูปภาพของ swirongr

         ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ในสำนักวิทยบริการได้เรียนเชิญ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
มาเป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์เรื่อง "การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง"
ในวันจันทร์ที่  7 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมปุลากง
เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้าใจอันดีในเรื่องการจัดการความรู้ อันจะส่งผลต่อการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถดูเอกสารสรุปกิจกรรม
ดังกล่าวได้ที่เอกสารแนบตอนท้ายนี้ค่ะ

                                                                           วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์^-^ 

                                                                         กรรมการและคุณลิขิต