สิ่งพิมพ์ภาษาตะวันออกในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รูปภาพของ tubtim.b

หมวดหมู่: 

               หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

ที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน   สำหรับทรัพยากร

สารสนเทศภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดฯจะมีทั้ง

กลุ่มภาษาทางตะวันตกได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

และภาษาเยอรมัน   ส่วนทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มภาษาทางตะวันออก

ที่นอกเหนือจากภาษาไทยได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษามลายู

กลุ่มอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

 

 

           

       

 

 

            ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มภาษาทางตะวันออก จะจัดบริการ

เป็น Collection พิเศษ  เพราะเนื่องจากสาขาวิชาเหล่านี้ได้เปิดการเรียน

การสอนเป็นสาขาวิชาเอก และเปิดการเรียนการสอน มายาวนาน

มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีชื่อเสียง เป็นจุดเด่น และจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่  Collection ภาษาจีน (Chinese Language

Collection)  Collection ภาษามลายู (Malayu Language Collection)  

Collection อิสลามศึกษา (Islamic Studies Collection)  และ

Collection ภาษาเกาหลี (Korean Language Collection)

ที่เป็นCollectionทางด้านภาษาใหม่ล่าสุดของหอสมุด

จอห์นเอฟเคนเนดี้ 

                  การดำเนินงาน การลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม

ของทรัพยากรสารสนเทศทางกลุ่มภาษาจีน ภาษามลายู อิสลามศึกษา

และภาษาเกาหลีนี้ ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากอาจารย์

นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางภาษาจีน ภาษามลายู อิสลามศึกษา

และทางภาษาเกาหลี มาช่วยอ่าน  เขียนข้อมูลการลงรายการ

ทางบรรณานุกรมให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและสรุปเนื้อเรื่องย่อ

ของหนังสือให้แก่บรรณารักษ์เพื่อทำการวิเคราะห์หมวดหมู่และ

ลงรายการหนังสือ

 

           ตัวอย่าง การถอดความข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือมาเป็น

           ภาษาอังกฤษเพื่อให้บรรณารักษ์สามารถทำการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือได้

            ตัวอย่าง การถอดความข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือมาเป็น

            ภาษาอังกฤษเพื่อให้บรรณารักษ์สามารถทำการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือได้

 

            ตัวอย่าง การถอดความข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือมาเป็น

            ภาษาอังกฤษเพื่อให้บรรณารักษ์สามารถทำการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือได้

         หนังสือที่วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการเสร็จแล้ว 

          บนเลขเรียกหนังสือจะแสดงสัญลักษณ์ Collection พิเศษของภาษาจีน

            

                     หนังสือที่วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการเสร็จแล้ว

                           หนังสือที่วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการเสร็จแล้ว

                บนเลขเรียกหนังสือจะแสดงสัญลักษณ์ Collection พิเศษของอิสลามศึกษา

           บนเลขเรียกหนังสือจะแสดงสัญลักษณ์ Collection พิเศษของภาษามลายู

           บนเลขเรียกหนังสือจะแสดงสัญลักษณ์ Collection พิเศษของภาษามลายู

          หนังสือที่วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการเสร็จแล้ว 

          บนเลขเรียกหนังสือจะแสดงสัญลักษณ์ Collection พิเศษของภาษาเกาหลี

 

                  สิ่งพิมพ์ในกลุ่มภาษาตะวันออกนี้  ผู้ใช้บริการสามารถมาใช้บริการ

ศึกษาค้นคว้า  และยืมออกได้ทุก Collection โดยห้องสมุดฯได้จัดสถานที่นั่งอ่าน

อำนวยความสะดวกให้อย่างเพียงพอ

 

 

************************************************