กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ

รูปภาพของ swirongr

        ตามที่บรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักฯ
ได้ร่วมกันร่างแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
และนำเสนอต่อที่ประชุมบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
(ตามแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ ข้อที่ 1.1) เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะนั้น 

        ผลการพิจารณาแผนการจัดการความรู้เป็นไปตามที่พิจารณาไว้ในฉบับร่าง โดยมีการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการของการจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั้น สามารถดูเอกสารสรุปกิจกรรมดังกล่าว
ได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้ หรือ สามารถดูแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฉบับร่างได้ที่
http://km.oas.psu.ac.th/content/20
 

                                                                      วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์^-^

                                                                     กรรมการและคุณลิขิต