กิจกรรมการประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯให้แก่บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ

รูปภาพของ swirongr

         ตามที่หอสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ปี 2554 ให้แก่บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ (ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้
ของฝ่ายหอสมุดฯ ข้อที่ 1.3) เพื่อให้บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ มีความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้
และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ ต่อไปนั้น
สามารถดูเอกสารสรุปการประชุมดังกล่าวได้จากเอกสารแนบท้ายนี้ค่ะ

                                                                   วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์^-^

                                                                  กรรมการและคุณลิขิต