การใส่ Link. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ที่ Tag 856 ในระบบ ALIST

รูปภาพของ Kamonthip.i

หมวดหมู่: 

Tag 856 คือ tagเกี่ยวกับลิงค์ URL ซึ่งทางหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการให้บริการวิจัย วิทยานิพนธ์ของบัญฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในรูปแบบออนไลน์

ขั้นตอนด้านล่างคือการนำลิงค์ URL. ในฐานข้อมูล  PSU Knowledge Bank  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หนังสือตำรา และเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต

ขั้นตอนการใส่ Tag 856 ในระบบ ALIST 

1. เปิดหน้าวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล PSU Knowledge Bank ที่ต้องการใส่ลิงค์ใน Tag 856

รูปที่ 1 หน้าต่างวิทยานิพนธ์ที่อัฟโหลดเสร็จแล้วในฐานข้อมูล PSU Knowledge Bank

 

2. คัดลอกชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอนที่ 1

รูปที่ 2  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 1

3. เปิดหน้าจอ OPAC เพื่อค้นหา ชื่อวิทยานิพนธ์ และเลข Bib.

รูปที่ 3  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 2

4. นำชื่อวิทยานิพนธ์ที่คัดลอกวางที่ช่องสืบค้น ตามขั้นตอนที่ 3  จากนั้น กดปุ่ม ค้นหา

รูปที่ 4  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 3

 

5. หน้าจอปรากฏ ผลการสืบค้นวิทยานิพนธ์

รูปที่ 5  แสดงหน้าต่างแสดงผลการสืบค้นวิทยานิพนธ์

 

6. คัดลอก เลข Bib วิทยานิพนธ์เล่มนี้ไปสืบค้นในระบบ ALIST

รูปที่ 6  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 4

7. เปิดระบบ ALIST


รูปที่ 7  แสดงหน้าต่างการเปิดระบบ ALIST

8. วางเลข Bib. ในช่อง จากนั้น กดปุ่มค้นหา

รูปที่ 8  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 5

 

9. กดค้นหา ปรากฏรายการ จากนั้นกดปุ่ม OK

รูปที่ 9  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 6

 

10. กดปุ่มแก้ไขมาร์ค

รูปที่ 10  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 7

 

11. จอแสดงผลวิทยานิพนธ์ที่สืบค้น

เพิ่ม Tag 856 ZClick ที่นี้เพื่อเข้าใช้วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม U

รูปที่ 11  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 8

 

12. เปิดหน้าต่างวิทยานิพนธ์ คัดลอก URL.

รูปที่ 12  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 9

13. นำURL.มาวางใน Tag 856 U

รูปที่ 13  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 10

14. กด บันทึก

รูปที่ 14  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 11

15. กดปุ่ม Yes

รูปที่ 15  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 12

16. กดปุ่ม OK

รูปที่ 16  แสดงหน้าต่างขั้นตอนที่ 13

17. ตรวจสอบข้อมูลใน OPAC อีกครั้ง จะปรากฏ Tag 856 ที่เชื่อมโยง

     - ผู้้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ทันที

รูปที่ 17  แสดงหน้าต่างข้อมูลใน OPAC อีกครั้ง จะปรากฏ Tag 856