การ Merge Record

รูปภาพของ nusara.d

หมวดหมู่: 

                การ Merge Record เป็นการจัดการเกี่ยวกับ Item หรือ Bibliographic Record ที่เกิดจากการ Fast Add เพื่อที่จะให้เด็กได้ยืมหนังสือที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ฉะนั้นผลที่เกิดจากการ Fast Add  นั้น ทำให้เกิด Bibliographic ใหม่เกิดขึ้น และได้มีการสร้าง  Item ขึ้นมาใน Bibliographic ใหม่ด้วย เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ยืมทรัพยากรนั้นได้ ฉะนั้น เมื่อหนังสือคืนกลับมา ทางงาน Cataloging ต้องทำการดำเนินการหนังสือให้สมบูรณ์ โดยการ Merge Record เพื่อให้เลข Item ที่เกิดขึ้นมาอยู่ใน Bibliographic ที่งานจัดหาได้สร้างไว้ ซึ่งมีการตอนการทำงานโดยการเข้า หน้าจอ AList จากนั้นดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือก Cataloging

2. เลือก Merge Record

3. เลือก Bibliographic Record

4.  ใส่เลข Bibliographic Record ที่ต้องใช้เป็น Bib หลักก็ให้ใส่เลข bib ที่ Main Bib (Bib ที่เกิดจากงานจัดหาฯ)

5.  ใส่เลข bibliographic Record ที่ต้องการ Merged ออก ก็ให้ใส่เลข bib ที่ Merged Bib

6.  เลือก Search ทั้งที่ Main bib และ Merged bib

 

จากขั้นตอนนี้ จะปรากฏรายการข้อมูลทั้ง Main bib และ Merged Bib ดังรูปที่ 4

 

7. จากรูปที่ 4 เลือก Merged จะปรากฏดังรูปที่ 5

 

8. จากรูปที่ 5 จะปรากฎข้อความว่า  “Merge Bibliographic?” เลือก Yes จะปรากฏดังรูปที่ 6

 

9. จากรูปที่ 6 จะปรากฏข้อความว่า “After merge bibliographic, do you want to delete merge bibliographic record?   เลือก Yes จะปรากฏดังรูปที่  7

 

10. จากรูปที่ 7 จะปรากฏข้อความว่า “Bibliographic record is merged.  เลือก OK จะปรากฏดังรูปที่ 8

 

11. จากรูปที่ 8 เลือก Close จะปรากฏดังรูปที่ 9

 

12. จากนั้นก็ Search ข้อมูล Bibiographic ที่ได้ทำงาน Merged แล้วทำการ แก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์