งาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” ปี 2561 (PRIDE OF PSU 2018)

รูปภาพของ sorphiya.b

หมวดหมู่: 

         งาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” เป็นวันที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งเป็นวันแห่งการเชิดชูเกียรติบุคลากร และนักศึกษาในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกาศเกียรติคุณในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. บุคลากรดีเด่น
 2. อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น
 3. อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น
 4. บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่าง ๆ
 5. นักวิจัยดีเด่น ระดับชาติและนานาชาติ (รางวัลความเป็นเลิศด้านการวิจัย)
 6. นวัตกรรมดีเด่น
 7. การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 8. บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลานาน
 9. นักศึกษาดีเด่น

ในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรและนักศึกษาขึ้นในวันที่ 13

มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย ที่ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2511 และมีบุคคลสำคัญมาปาฐกถาพิเศษด้วย 3 ท่านคือ

 1. ดร.สตางค์ มงคลสุข ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านอินทรีย์เคมีและสมุนไพร
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ซึ่งเป็นเภสัชกรชาวไทย เจ้าของรางวัลแมกไซไซ
 3. นายชวน หลีกภัย ท่านเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมาปาฐกถาในหัวข้อ “สงขลานครินทร์ กับการพัฒนาสังคม”

การมอบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ในปีนี้ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล            

 เป็นผู้มอบ ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย