มารู้จักสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด JFK กันดีกว่า

รูปภาพของ anchalee.k

หมวดหมู่: 

มารู้จักสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด JFK กันดีกว่า

 

      หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 2 อาคาร คือ อาคารจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคารเก่า) และอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคารใหม่) มีการแบ่งทรัพยากรสารสนเทศออกเป็นหลายประเภท ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่สามารถยืมออกนอกหอสมุดฯ ยกเว้นทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับปัจจุบัน และทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการให้บริการตอบคำถามฯ  ให้ใช้ภายในหอสมุดฯ เท่านั้น มีการกำหนดสัญลักษณ์ และคำอธิบายไว้อย่างชัดเจน หลังจากผู้ใช้สืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ได้แล้ว จะต้องตรวจสอบสถานะ สถานที่จัดเก็บ พร้อมจดบันทึกเลขเรียกหนังสือลงในกระดาษ หรือ บันทึกไว้ในสมาร์ตโฟนก่อนไปหยิบจากชั้น

สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดฯ กำหนดมีรายละเอียดดังนี้

1.  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืมออกนอกหอสมุดฯ

2.  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้อ่านภายในหอสมุดฯ

สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1

อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2

อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3

อาคารจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 2

เรื่องควรรู้

1.       ควรตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC ก่อนไปหยิบจากชั้นทุกครั้ง

2.       ควรตรวจสอบสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC ก่อนการไปหยิบจากชั้นทุกครั้ง ซึ่งมี  2 อาคาร คือ อาคารจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคารเก่า) และอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคารใหม่)

3.       ควรจดบันทึกเลขเรียกหนังสือลงในกระดาษ หรือ บันทึกไว้ในสมาร์ตโฟนก่อนไปหยิบจากชั้นทุกครั้ง

4.       กรณีค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ ให้ติดต่อขอใช้บริการติดตามตัวเล่มที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม ผู้ใช้จะได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

5.      กรณีต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่อาจารย์ยืม (ยืมได้ 1 ภาคการศึกษา) ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม เพื่อขอเรียกคืน (Recall) ให้ผู้ใช้ได้ใช้เป็นเวลา 7 วัน

หากผู้ใช้มีคำถาม หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ การใช้บริการของหอสมุดฯ สามารถสอบถามผ่านช่องทางดังนี้

1) ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามตลอดเวลาที่หอสมุดฯ เปิดทำการ

2) โทรศัพท์ 073-313486 เบอร์โทร. ภายใน 1408  

3) อีเมล oar@psu.ac.th

4) Facebook www.facebook.com/JFKLibraryPSU

5) Line Official @jfkpsu

6) PR Services (บริการตอบคำถาม และช่วยเหลือผู้ใช้ตามจุดต่าง ๆ ภายในหอสมุดฯ)

7) ระบบบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

                                 ***บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดี และเต็มใจให้บริการค่ะ***