มารู้จักสถานะทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏในระบบ OPAC หอสมุด JFK กันดีกว่า

รูปภาพของ anchalee.k

หมวดหมู่: 

มารู้จักสถานะทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏในระบบ OPAC

หอสมุด JFK กันดีกว่า

 

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (Automated   Library  System   for  Thai   Higher   Education   Institute)  ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ    ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่จัดเก็บไว้ใน    หอสมุดฯ แต่มีบางรายการสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทางออนไลน์  เช่น  วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลงานวิจัยของบุคลากรที่อนุญาตให้เผยแพร่ฉบับเต็ม เป็นต้น หลังจากผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้แล้ว จะต้องตรวจสอบสถานะที่ปรากฏในระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์  (Online  Public Access Catalog : OPAC)  ก่อนการไปหยิบจากชั้น  

สถานะทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดฯ  กำหนดมีดังนี้

เรื่องควรรู้

  1. ควรตรวจสอบสถานะทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC ก่อนไปหยิบจากชั้นทุกครั้ง
  2. ควรตรวจสอบสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC ก่อนการไปหยิบจากชั้นทุกครั้ง ซึ่งมี 2 อาคาร คือ

อาคารจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคารเก่า) และอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคารใหม่)

  1. กรณีต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่หอสมุดฯ ยังไม่ได้วางบริการบนชั้น เช่น มีสถานะ กำลังสั่งซื้อ (On Order)

รอขึ้นชั้นหนังสือ (Arrived) หนังสือส่งซ่อม (In  Repair) เป็นต้น ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม เพื่อประสานงานให้     ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

  1. กรณีต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่อาจารย์ยืม (ยืมได้ 1 ภาคการศึกษา) ให้ติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม

เพื่อขอเรียกคืน (Recall) ให้ผู้ใช้ได้ใช้เป็นเวลา 7 วัน

หากผู้ใช้มีคำถาม หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ การใช้บริการของหอสมุดฯ สามารถสอบถามผ่านช่องทางดังนี้

1) ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามตลอดเวลาที่หอสมุดฯ เปิดทำการ

2) โทรศัพท์ 073-313486 เบอร์โทร. ภายใน 1408 

3) อีเมล oar@psu.ac.th

4) Facebook www.facebook.com/JFKLibraryPSU

5) Line Official @jfkpsu

6) PR Services (บริการตอบคำถาม และช่วยเหลือผู้ใช้ตามจุดต่าง ๆ ภายในหอสมุดฯ)

7) ระบบบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

***บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดี และเต็มใจให้บริการค่ะ***