การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

รูปภาพของ nuriyah.d

หมวดหมู่: 

การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

             การเขียนหนังสือราชการนั้น ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดอ่อน ต้องมีรอบคอบมากพอสมควร ดังนั้นผู้ที่จะเขียนหนังสือราชการนั้น จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนให้มีถูกต้องสมบูรณ์ เขียนให้มีความชัดเจน รัดกุม สามารถสื่อถึงวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้นๆได้ ซึ่งแน่นอนการใช้ภาษาที่ถูกต้องนั้นก็มีส่วนสำคัญมากในการเขียนหนังสือราชการ เนื่องจากจะมีปัญหาในเรื่องของการเขียนหนังสือราชการที่มีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้หนังสือราชการนั้นขาดความสมบูรณ์ และขาดความสวยงามไปด้วย ดังนั้นวันนี้จะยกตัวอย่างภาษาที่มีการใช้บ่อยๆ เขียนอย่างนี้ ภาษาราชการเขียนอย่างไร ดังตัวอย่างนี้

ภาษาที่ใช้โดยทั่วไป

ภาษาราชการ

เดี๋ยวนี้

ขณะนี้  บัดนี้

ต้องการ

มีความประสงค์

ช่วย

อนุเคราะห์

ไม่ใช่

มิใช่

ไม่ดี

มิชอบ ไม่สมควร

ไม่ได้

มิได้ หามิได้ มิอาจ...ได้

ในเรื่องนี้

ในการนี้  ในกรณีนี้

เรื่องนั้น

เรื่องกรณี ดังกล่าว

เหมือนกัน

เช่นเดียวกัน

ขอเชิญมา

ขอเชิญไป

ยังไม่ได้ทำเลย

ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

เสร็จแล้ว

แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

ขอเตือนว่า

ขอเรียนให้ทราบว่า

ปัญญาทึบ  โง่

ขาดความรู้ความเข้าใจ

ใช้ไม่ได้

ยังบกพร่อง ยังต้องปรับปรุง

ขอให้ดำเนินการ

โปรดพิจารณา ดำเนินการ

โปรดอนุมัติ

โปรดพิจารณาอนุมัติ

ใคร

ผู้ใด

ที่ไหน

ที่ใด

แบบไหน

แบบใด

อะไร

สิ่งใด อันใด

อย่างไร

เช่นใด ประการใด

เมื่อไหร่

เมื่อใด

ทำไม

เหตุใด  เพราะอะไร

ได้ไหม

ได้หรือไม่

 

 

คำสำคัญ: