แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ

รูปภาพของ vitchayaporn.f

หมวดหมู่: 

       การปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปาชการ  การจัดซื้อวัสดุ และการจัดโครงการต่าง ๆ โดยมีความจำเป็นต้องใช้เงินสด เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บุคลากรสามารถยืมเงินทดรองมาใช้จ่ายก่อน และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการแล้ว จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้การควบคุมเงินยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางมหาวิทยาลัยได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการดังนี้

      1. ผู้ยื้มเงินไม่สามารถยืมเงินยอดใหม่ได้ หากยังมีหนี้ค้างชำระอยู่่ในบัญชีลูกหนี้

      2. พนักงานเงินรายได้ จะยืมเงินได้เฉพาะรายการเงินเดือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

      3. ผู้ยืมเงินทดรองราชการ หากได้รับการแจ้งหนี้เงินยืมแล้ว ยังไม่คืนเงินยืม วิทยาเขตจะดำเนินการหักเงินเดือน ร้อยละ 80% ของอัตราเงินเดือน และหากยืมเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถูกดำเนินการทางวินัย

      ระยะเวลาในการยืมเงินทดรองราชการ

      กรณีเดินทางไปราชการ     5 วันทำการก่อนเดินทางไปราชการในประเทศ

                                          10 วันทำการก่อนเดินทางไปต่างประเทศ   

       เมื่อกลับมาจากการเดินทางไปราชการแล้ว ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อเคลียร์เงินยืมภายใน 15 วัน

       กรณียืมเงินเพื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ     10 วันทำการก่อนการดำเนินงานตามโครงการ

      เมื่อดำเนินจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อเคลียร์เงินยืมภายใน 21 วัน

     เอกสารที่ใช้แนบประกอบการยืมเงิน

               1. หนังสือขออนุมัติไปราชการ

               2. หนังสืออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย

               3. เอกสารแสดงถึงแหล่งเงินที่ได้รับการสนับสนุน