ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิธการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ SAR

หมวดหมู่: 

รายละเอียดการอบรม TQA หลักสูตร Criteria 

   หลักสูตรนี้เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ของแต่ละรอบ โดยใช้ข้อกำหนด (Requirement) เป็นหลักในการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

 1. ข้อกำหนดพื้นฐาน (Basic requirement) คือ คำถามที่ตามหลังหัวข้อหลัก
 2. ข้อกำหนดโดยรวม (Overall requirement) แสดงด้วยคำถามตัวอักษรเข้ม คำถามชี้นำเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการตอบข้อกำหนดของเกณฑ์
 3. ข้อกำหนดย่อย (Multiple requirement) เป็นคำถามเดี่ยวๆในแต่ละประเด็นพิจารณา รวมทั้งคำถามที่เป็นตัวอักษรเข้ม

รายละเอียดการอบรม TQA หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมิน สามารถประเมินภาพรวม ค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงขององค์กรได้

หลักการตรวจประเมิน

 1. ทำความเข้าใจเกณฑ์ก่อนเสมอ
 2. ทำความเข้าใจบริบทองค์กร
 3. ประเมินพัฒนาการกระบวนการองค์กร
 4. ประเมินพัฒนาการผลลัพธ์องค์กร
 5. จัดทำรายงานแสดงจุดแข็ง โอกาส ปรับปรุง และระดับคะแนนพัฒนาการรายหัวข้อ
 6. จัดทำรานงานแสดงจุดแข็ง โอกาสปรับปรุง ในระดับภาพรวมองค์กร

          องค์ประกอบในการประเมินพัฒนาการของกระบวนการ หมวด 1 – 6

 1. Approach – A แนวทาง : วิธการที่ใช้ ความเหมาะสมของวิธีการ
 2. Deployment – D การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ : ครอบคลุมทั่วถึงของการใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกำหนดของหัวข้อที่มี , การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวาและเหมาะสม
 3. Learning – L การเรียนรู้ : การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
 4. Integration – I การบูรณาการ : เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วถึงของแนวทางที่ใช้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กร โครงร่างองค์กร และหมวด1-6

องค์ประกอบในการประเมินพัฒนาการของผลลัพธ์ หมวด 7

Level – Le ระดับ : ผลการดำเนินการในปัจจุบันของตัวชี้วัดด้วยมาตรวัดที่เหมาะสม

Trend – T แนวโน้ม : อัตราการปรับปรุงผลการดำเนินการ

Comparison – C การเปรียบเทียบ : ผลการดำเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น

Integration – I การบูรณาการ : ครอบคลุมกับตัววัดต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในโครงร่างองค์กรและในหมวดกระบวนการ

รายละเอียดการอบรม TQA หลักสูตร TQA Application Report writing

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ สามารถวางแผนและจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานที่ดีในหมวดกระบวนการควรแสดง

 1. แนวทาง : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทำให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จ
 2. การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ : องค์กรนำแนวทางที่สำคัญไปใช้อย่างคงเส้นคงวาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร
 3. การเรียนรู้ : องค์กรประเมินและปรับปรุงแนวทางที่สำคัญขององค์กรได้ดีอย่างไร
 4. การบูรณาการ : แนวทางๆต่างๆขององค์กรสอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร

รายงานที่ดีควรแสดงหมวดผลลัพธ์

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชี้นำให้องค์กรประเมินผลลัพธ์จาก 3 มุมมอง

*มุมมองภายนอก

*มุมมองภายใน

*มุมมองอนาคต

และช่วยให้องค์กรประเมินผลลัพธ์ตาม 4 มิติเหล่านี้

 1. ระดับ : ระดับผลการดำเนินการปัจจุบันตามตัวชี้วัดที่เหมาะสมเป็นอย่างไร
 2. แนวโน้ม : ผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เหมือนเดิมหรือแย่ลง
 3. การเปรียบเทียบ : ผลการดำเนินการองค์กรเทียบกับองค์กรอื่นที่เหมาะสมเป็นอย่างไร เช่น เทียบกับคู่แข่ง
 4. การบูรณาการ :  องค์กรติดตามดูผลลัพธ์ที่สำคัญกับองค์กรหรือไม่