Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 2 หัวข้อการเลือกหัวข้อในการวิจัย การเขียนเค้าโครง และการสืบค้นฯ

          สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมโครงการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 2 หัวข้อ การเลือกหัวข้อในการวิจัย การเขียนเค้าโครง และการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยในฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สำนักวิทยบริการ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างความรู้ขึ้นมาจากงานประจำสู่งานวิจัย พัฒนางานของตนเอง เปลี่ยนสถานะจากเดิมให้เป็นนักพัฒนา และสร้างภูมิความรู้ให้มีมากยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาองค์กร

          คณะวิทยากรประกอบด้วย คุณบุญเลิศ จันทร์ไสย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ระดับ 8 คณะวิทยาศาสตร์ฯ คุณหะหรูม หีมสุหรี ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ระดับ 8 คณะวิทยาศาสตร์ฯ คุณรวีวรรณ ขำพล บรรณารักษ์ชำนาญการ ระดับ 8 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เอกสารประกอบการบรรยาย

ไฟล์แนบ: 

ความคิดเห็น

รูปภาพของ swirongr

น่าเสียดายจัง

น่าเสียดายจัง บุคลากรของสำนักหลายท่านที่มีโอกาสทำผลงานขอชำนาญการ
หลายท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากต้องประจำเคาน์เตอร์
บริการ แต่ก็มีข่าวดีว่าทีมงานจะมีการบันทึกวีดีโอและเผยแพร่กิจกรรมโครงการ R2R
ในเว็บ KM ของเราด้วยจ๊ะ ซี^-^

รูปภาพของ mr.oar

มาตามคำเรียกร้องครับ

วิดีโอโครงการ R2R ครั้งที่สอง ในหัวข้อ การเลือกหัวข้อในการวิจัย การเขียนเค้าโครง และการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยในฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัย
เชิญรับชมครับผม