Tell Me More 2560 is coming

รูปภาพของ Memento_i

หมวดหมู่: 

คล้าย ๆ Winter is coming แต่น่าจะสำคัญและถูกเฝ้ารอมากกว่า เพราะรายงาน LU รอบนี้ไม่ถึงเกณฑ์ประเมินกันหลายคน (ฮา)

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยจะทำการเปิดการเรียน Tell Me More ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับทุกคณะและหน่วยงาน สำนักวิทยบริการเองก็เลยทำการสำรวจผู้สนใจ โดยเปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/8RafzNbP1dwhfxET2 ตั้งแต่ 23 - 31 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา (ปิดรับแล้ว) ห้อยท้ายไปว่า "ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน" ก็เลยได้ผลตอบรับดีและเร็วเกินคาด หุหุ

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็ได้กำหนดกฏกติการเข้าเรียนและการสอบสำหรับผู้ได้ Licence ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสอบ Placement Test เพื่อวัดระดับความสามารถก่อนเรียนและแยกกลุ่มผู้เรียนและจำนวนชั่วโมงเรียนขั้นต่ำ / สอบ Progress / สอบ Achievement ตามช่วงเวลาที่กำหนด และ การเข้าเรียนตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด 

***เกี่ยวกับการเรียนปี 60***
 
คะแนน 0 – 2.9  Beginner  ต้องเรียน 50 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในหลักสูตรใดก็ได้
คะแนน 3.0 – 4.9  Intermediate  ต้องเรียน 40 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในหลักสูตรใดก็ได้
คะแนน 5.0 – 7.9  Intermediate+ ต้องเรียน 30 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในหลักสูตรใดก็ได้
คะแนน 8.0 – 10  Advanced ต้องเรียน 20 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อยในหลักสูตรใดก็ได้
 
- ระยะเวลาในการเรียนของรุ่น 60 คือ ส.ค. 60 - ก.ค. 61
- ผู้เรียนสอบ Placement Test 1 ครั้ง (จะแจ้งเวลาอีกครั้ง)
- Admin รายงาน Progress Report #1 
- Admin รายงาน Progress Report #2 
- ผู้เรียนสอบ Progress Test 1 ครั้ง (จะแจ้งเวลาอีกครั้ง)
- Admin รายงาน Progress Report #3 
- ผู้เรียนสอบ Achievement Test 1 หรือ 2 ครั้ง (จะแจ้งเวลาอีกครั้ง)
- Admin รายงาน Progress Report #4 
 
ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าบุคลากรของเราบางส่วนยังคงบกพร่องในเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ เป็นเหตุให้ปีนี้แอดมินจำต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นนั่นเอง

การเรียนของรุ่น 2560 จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 ด้วย User Account ที่ได้รับแจกไป โดยการเข้าเรียนมีขั้นตอนเหมือนที่ผ่านๆ มาคือ

1. เข้าเรียนด้วยโปรแกรม Internet Explorer เท่านั้น (ไม่รองรับ Google Chrome / Firefox)
2. URL คือ http://tmm.psu.ac.th/ > ปุ่ม Start สีแดง ดังรูป หรือเข้าโดยตรงที่ http://tellmemore.psu.ac.th/tmm60/ (ช่องทางอื่นๆ ที่บุคลากรเคยเซฟไว้ที่หน้าจอเครื่องส่วนตัวไม่สามารถใช้งานได้อีก ให้ลบทิ้งแล้วสร้างใหม่)
 
3. เข้าเรียนครั้งแรก ให้ทำการเข้าสอบ Placement Test จำนวน 64 ข้อ จับเวลา เพื่อแยกกลุ่มผู้เรียนและชั่วโมงการเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 ส.ค. 60 
 
 
หวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียนและมีความสุขกับ LU ที่จะได้รับนะครับ :D
 
"ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดัยว (แต่ยากเยอะ)"
 

คำสำคัญ: