บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

รูปภาพของ nangnoy.d

หมวดหมู่: 

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

 

   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลกับการศึกษาหาความรู้ ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคล ดังนั้นหนึ่งในบริการยืม-คืน ของทางหอสมุดฯ จึงมี เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หรือ Self-Check มาช่วยในการบริการแก่นักศึกษา

   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และเพื่อการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่จึงคิดบริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติขึ้น เพื่อแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้คำปรึกษา ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 10.15 น. - 16.30 น. (ยกเว้น 12.00 น.-13.00 น.) หรือหากในช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ แต่ผู้ใช้บริการต้องการคำปรึกษาสามารถขอคำปรึกษาได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ยืม-คืน ตลอดเวลาทำการค่ะ

  ขั้นตอนการใช้บริการโดยสังเขป

1. เลือกเมนู โดยมีเมนู ยืม และคืน

2. กรณียืม ให้สแกนบัตรบัตรนักศึกษา และใน PSU Passport (กรณีนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก )จากนั้นกดปุ่ม Enter ที่หน้าจอ

3. สแกนหนังสือ

4. ทำรายการสำเร็จระบบแสดงผลการทำรายการเป็นสีเขียว  หากแสดงผลเป็นสีแดงให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ยืม-คืน

 
5.  กดปุ่มเสร็จ เพื่อยืนยันการทำรายการ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการยืมค่ะ
 
การคืนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
1. เลือกเมนู คืน
2. สแกนหนังสือ
3. ยืนยันการทำรายการ 
 
*** กรณีต้องการสลิป ให้เลือกพิมพ์สลิป ***
 
เป็นอันเสร็จขั้นตอนค่ะ