ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

รูปภาพของ jantima.j

หมวดหมู่: 

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดนั้น มีปัญหาหนึ่งที่ประสบคือทำอย่างไรจึงจะสามารถนำทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้เสร็จแล้วหรือที่จัดเข้ามาใหม่ ขึ้นจัดเรียงบนชั้นได้ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันตามความต้องการ เพื่อลดปัญหาการหาทรัพยากรสารสนเทศไม่พบบนชั้นให้มากที่สุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ก็ประสบปัญหาเช่นกันในการปฏิบัติงานพบว่าในการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้  มีปัญหาในเรื่องการจัดชั้นให้ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งสรุปลักษณะของปัญหาคือ

1)      วิทยานิพนธ์ในแต่ละชั้นแน่น วิทยานิพนธ์บางเล่มต้องนำไปใส่ชั้นอื่นที่ว่าง ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้

2)      วิทยานิพนธ์อยู่ผิดชั้น

ขั้นตอนการปรับปรุง

1   ขยายชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

2. พิมพ์เลขเรียกหนังสือเพื่อติดชั้น โดยเริ่มจาก 000-900 ไปตามลำดับ

3. พิมพ์ลำดับเลขชั้น ให้มีขนาดเท่ากับเลขเรียกหนังสือ ซึ่งจะเรียงจากลำดับที่ 1 ไปตามลำดับชั้น

4. พิมพ์ลำดับเลขสำหรับติดที่สันวิทยานิพนธ์ พิมพ์ขนาดพอเหมาะกับสันวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

5. ติดเลขเรียกหนังสือที่ชั้นวิทยานิพนธ์โดยเรียงตามลำดับจาก 000-900

6. ตัด/ติดลำดับเลขชั้นที่ชั้นวิทยานิพนธ์ โดยเรียงลำดับจากเลขน้อยไปหามาก จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง 

7. ตัด/ติดลำดับเลขชั้นที่สันวิทยานิพนธ์ ลำดับเลขที่ติดที่ชั้นกับที่สันวิทยานิพนธ์จะต้องสัมพันธ์กัน

8  นำลำดับเลขชั้นมาติดที่สันวิทยานิพนธ์เหนือแถบสี  

9.  ใช้สติ๊กเกอร์ใสติดทับบนลำดับเลขชั้น

10. นำวิทยานิพนธ์ขึ้นชั้นให้ตรงกับลำดับเลขชั้นและเลขเรียกหนังสือ 

11  ติดเลขเรียกและลำดับเลขชั้นที่ฝาครอบชั้น

สภาพและผลที่ได้รับหลังการปรับปรุง

          1.  ทำงานได้เร็ว สะดวกขึ้น

          2.  ช่วยในเรื่องอ่านชั้น และขึ้นชั้นได้เร็วขึ้น

          3.  ถ้าเรียงหนังสือผิดชั้นจะสังเกตได้ชัด

          4.  สะดวกในการแยกหนังสือตามหมวดเป็นรายชั้น

การนำระบบให้ลำดับเลขชั้นมาใช้ควบคู่กับการเรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้นั้น เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการจัดชั้นและขึ้นชั้นทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงานในการนำทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นได้ตามสมควร