การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST

รูปภาพของ onanong.pu

หมวดหมู่: 

การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST

   นักศึกษาปี 1 ทุกคนก่อนที่จะยืมทรัพยากรสารสนเทสภายในหอสมุดฯ ได้ต้องผ่านการอบรมการสืบค้น OPAC ก่อน ซึ่งเมื่อเปิดภาคการศึกษาหอสมุดฯ จะเปิดวันอบรมให้นักศึกษาทำการจองกลุ่มวันที่สะดวกเพื่อเข้าอบรม โดยมีขั้นตอนดังนีี้ เมื่อผ่านการอบรมแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเปิดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศให้ โดยมีขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ ดังนี้

1. เข้าเว็บ https://crm.oas.psu.ac.th/index.php?curr=train

2. เลือกผู้ดูแลระบบ เพื่อใส่รหัสผ่าน

3. เลือก ลงชื่อเข้าอบรม

4. ไปที่กลุ่ม "ลงชื่อเข้าอบรม หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ"   

5. เลือกเมนู รายชื่่อ  จะปรากฏรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว ให้ทำการ COPY รหัสนักศึกษาไว้เพื่่อเปลี่ยนวันหมดอายุบัตรในระบบ ALIST

โดยเจ้าหน้าที่จะทำการพร้อมกัน 2 หน้าจอ คือหน้าจอระบบ CRM และหน้าจอระบบ ALIST

6. เข้าระบบ ALIST เลือกเมนู  ข้อมูลสมาชิก

  ทำตามขั้นตอนดังภาพ คือ

1.  วางรหัสนักศึกษาที่ COPY มาจากระบบ CRM แล้ว ENTER

2.  ลบเลขที่บัตรประชาชนออก

3.  เปลี่ยนวันหมดอายุโดยปกติจะหมดอายุก่อนวันหมดอายุสมาชิกประเภทอาจารย์ 1 วัน

4.  ข้อมูลในช่อง 4 ต้องมีข้อมูลครบถ้วน หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย -

5.  SAVE เสร็จเรียบร้อย