การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพของ nitiporn.s

หมวดหมู่: 

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ สัญลักษณ์ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กำหนดขึ้นสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  เพื่อแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหอสมุดฯ ทำให้สะดวกในการจัดเก็บและค้นคืน

สัญลักษณ์ที่หอสมุดฯ กำหนดขึ้นสำหรับการจัดหมวดหมู่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ CD  DVD ซึ่งแบ่งตามขนาดของกล่องบรรจุ เพื่อแยกประเภทและแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์         

                         

    ภาพที่ 1 ขนาดของกล่อง CD  ภาพที่ 2 ขนาดของกล่อง DVD

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทซีดี (CD = Compact disc)

 

รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ    

1. สัญลักษณ์การจัดหมวดหมู่

2. เลขระเบียนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเลขตามลำดับที่ได้รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหอสมุดฯกำหนดไว้เป็นเลข 4 หลัก โดยมีวิธีการจัดทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้

             1) พิมพ์ ตัวเลข 0001 ลงใน เซลล์ 1 และ 0002 ลงใน เซลล์ 2 ดังภาพที่ 4

                                     ภาพที่ 4

2) นำเม้าส์ชี้ที่มุมขวาล่างของ เซลล์ ดังภาพที่ 5

                               ภาพที่ 5

3) เมื่อนำเม้าส์ชี้ที่มุมขวาล่างของ เซลล์ แล้วลากลงมา ก็จะได้ตัวเลขที่เรียงกัน ซึ่งเรียกว่า Running Number (ระบบให้ลำดับเลข) ดังภาพที่ 6 

                                        ภาพที่ 6