กิจกรรม 7 ส. ชั้นหนังสือ

รูปภาพของ sorphiya.b

หมวดหมู่: 

 

            กิจกรรม 7 ส. เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงการทำงานของคนในองค์กรด้วยตนเอง ด้วยการดำเนินการตามหลักการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม โดย สะสาง สะดวก สะอาดเป็นการจัดการในเรื่องของเครื่องใช้และสถานที่ ส่วนสุขลักษณะและสร้างนิสัย เป็นการจัดการ เรื่องคน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย 7 ส. มีเป้าหมายช่วยให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงามมีความปลอดภัย

              คุณค่าของกิจกรรม 7 ส. คือมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดี

มีวินัย อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไปไม่ยุ่งยากจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

              ชั้นหนังสือเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของหอสมุด ซึ่งหอสมุดทุกที่ต้องมี และมีมากมายด้วยขึ้นอยู่กับหอสมุดเล็กหรือใหญ่ เมื่อมาห้องสมุดคิดว่าหลาย ๆคนคงนึกถึงชั้นหนังสือเป็นอันดับแรก จะหาหนังสือก็ต้องไปที่ชั้นหนังสือ จะยืมหนังสือ จะอ่านหนังสือ ก็ต้องหยิบหนังสือลงมาจากชั้น เห็นมั๊ยว่าชั้นหนังสือมีความสำคัญขนาดไหนถ้าเราไม่ทำความสะอาดชั้นหนังสือกันบ้าง ปล่อยให้ฝุ่นจับหนังสือ จับทั้งชั้นหนังสือ จะมีสภาพเป็นอย่างไร และถ้าไม่ได้การทำสะอาดบ่อย ๆ ก็จะเกิดความสกปรก ขี้ฝุ่นจับเยอะมาก ดังนั้นเรามาทำกิจกรรม 7 ส. ชั้นหนังสือกันดีกว่า เพื่อให้ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือจากชั้นได้สะดวก ปลอดภัย ไม่เจอปัญหาฝุ่นเยอะ

 วัตถุประสงค์    

          1.  เพื่อให้หนังสือ และชั้นหนังสือสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

          2.  เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งแวดล้อม

              ที่สะอาด

         3.  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ ของบุคลากรในการทำประโยชน์ร่วมกัน

         4.  พัฒนาบุคลากรให้ทำงานเป็นทีม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ              

1.       หนังสือ และชั้นหนังสือ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

2.       เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

3.       มีความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ ของบุคลากรในการทำประโยชน์ร่วมกัน

4.      บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 

อุปกรณ์

1. ถังน้ำ

2. น้ำ

3. ผ้าสำหรับทำความสะอาด (ผ้าขนหนูเก่า ๆ )

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          นำถังไปใส่น้ำ  ล้างผ้าให้สะอาดบิดให้แห้งพอหมาด ๆ ก่อนนำไปเช็ดหนังสือ และชั้นหนังสือ เมื่อทำไปได้สักพัก นำผ้าไปทำความสะอาดในถังน้ำ บิดให้แห้งพอหมาด ๆ นำน้ำในถังไปเททิ้ง แล้วใส่น้ำใหม่ ทำแบบนี้ไปจนหมดชั้นหนังสือที่จะทำ 7 ส. เพียงแค่นี้ก็จะได้หนังสือ และชั้นหนังสือที่สะอาด ปราศจากฝุ่นแล้วค่ะ