บล็อกของ arawneya

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จากประสบการณ์ที่ทำงานพัสดุมา จะมีระเบียบต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ก็เพื่อที่จะให้คนปฏิบัติงานพัสดุมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน  และในปี 2560 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้การทำงานคล่องตัวยิ่งขึ้น ประจวบเหมาะกับที่ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ทำให้มีความรู้สึกว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุแต่ละคน เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ ที่พึ่งบรรจุใหม่ และเริ่มทำงานแบบใหม่ และทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นการทำงานที่ท้าท้ายดี เจ้าหน้าที่มีความรักยิ่งขึ้นเพราะจะต้องปรึกษาซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของงานพัสดุ จะมีการประชุม ทุก ๆ 2 เดือน เป็นการแลกเปลี่ยเร

รายชื่อผู้ทิ้งงาน

จากการทำงานพัสดุมาตลอดทั้ง 20 กว่าปี แต่ละปีจะมีหนังสือเวียนจากกระทรวงการคลัง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานเกี่ยวกับพัสดุได้ทราบว่า มีบริษัท ห้างร้าน ได้ทิ้งงาน ทำงานให้ไม่เสร็จ จำนวนกี่ราย การทิ้งงานของบริษัท ห้างร้าน อาจจะมาจากสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน บางบริษัทเจอสภาวะทางด้านงบประมาณที่จะใช้จ่ายไม่เพียงพอ ขาดแคลนแรงงาน เกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อ ทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะทำงานนั้นให้แล้วเสร็จได้ จึงต้องทิ้งงานที่รับมา  ส่วนรายชื่อผู้ทิ้่งงาน ของปีงบประมาณ 2560 มีตามรายชื่อเอกสารแนบ บางบริษัท ห้างร้าน ก็ได้มีการเพิกถอน

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ arawneya