บล็อกของ nitiporn.s

รูปภาพของ nitiporn.s

น้ำกุหลาบ

                      

                                                                          ภาพที่ 1 ดอกกุหลาบและน้ำกุหลาบ

น้ำกุหลาบ เป็นเครื่องดื่มสีสวย มีกลิ่นหอม ทำจากดอกกุหลาบสด

วิธีทำ

รูปภาพของ nitiporn.s

ขนมปำลูกโหนด

ผู้เขียนเห็นลูกโหนดสุกหล่นอยู่ใต้ต้นหน้าตึกเทคโนฯ ก็ทำให้นึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กประถมปลาย ช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และปิดเทอม จะไปช่วยป้าข้างบ้านทำขนมปำลูกโหนด ซึ่งการทำขนมในอดีตนั้นรู้สึกว่ายุ่งยากมาก กว่าจะได้กิน มีขั้นตอนตั้งแต่แช่ข้าวสารหนึ่งคืน ตอนเช้าล้างข้าวสารให้สะอาด แล้วนำมาบดให้เป็นแป้งหรือที่เรียกว่าโม่แป้ง จากนั้นเอาแป้งที่โม่เสร็จแล้วใส่ถุงผ้า และมัดถุงให้แน่น แล้วใช้ลูกโม่วางทับถุงแป้ง ให้น้ำออก เพื่อไม่ให้แป้งเหลวเกินไป

รูปภาพของ nitiporn.s

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ สัญลักษณ์ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กำหนดขึ้นสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  เพื่อแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหอสมุดฯ ทำให้สะดวกในการจัดเก็บและค้นคืน

สัญลักษณ์ที่หอสมุดฯ กำหนดขึ้นสำหรับการจัดหมวดหมู่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ CD  DVD ซึ่งแบ่งตามขนาดของกล่องบรรจุ เพื่อแยกประเภทและแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์         

รูปภาพของ nitiporn.s

สสอท. เวทีนำเสนอผลงาน

           เรื่องเล่าจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพของ nitiporn.s

งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดการและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนทำการวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ดีวีดี (DVD) หรือ ซีดี (CD) ซึ่งเป็นวัสดุที่ให้ทั้งภาพและเสียง  ให้บริการที่ห้องโสตทัศนศึกษา

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ลักษณะของซีดี (CD) และดีวีดี (DVD)

                                   2.png    

รูปภาพของ nitiporn.s

การลงรายการทางบรรณานุกรม : รายการหลัก

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ใช้ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) และมีการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ให้อยู่ในรูปที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable Cataloging)  บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ ต้องกำหนดการลงรายการทางบรรณานุกรมตามโครงสร้างระเบียน MARC ของทรัพยากรสารสนเทศ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการลงรายการที่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้กำหนดไว้  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสรุปหลักเกณฑ์การลงรายการในเขตข้อมูลที่เป็นรายการหลัก ส่วนเขตข้อมูลอื่น ๆ จะนำมาเสนอเป็นตอนต่อไป

รูปภาพของ nitiporn.s

เรกิ いち

หลังจากไปเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เรกิ   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  เวลา 15.00-16.30 น. ณ อาคาร 72 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล ได้มีผู้สนใจหลายท่านสอบถามว่ากิจกรรมนี้ดีหรือไม่ เป็นกิจกรรมอย่างไร ขอบอกว่าเป็นคำถามที่ยากมากที่จะตอบว่าดีหรือไม่ดี  เพราะบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนก็แล้วกันนะ ส่วนมุมมองของตนเองเห็นว่าเรกิเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพตนเอง ดูแลแนะนำผู้อื่นและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้

รูปภาพของ nitiporn.s

จรรยาบรรณบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดักำหนดจรรยาบรรณสำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกตำแหน่ง

ไว้เป็น "จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552" ดังนี้

 

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้

·ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนอื่น

·ต้องใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถ

·ต้องใช้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม

 

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

·ต้องประพฤติตนอันเป็นการเชิดชูเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพ

รูปภาพของ nitiporn.s

KM นำเสนอคำว่า “แฟนคลับ”

"แฟนคลับ" ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่าลืมเชียร์...........................................................................................................

                                                              

คำว่า “แฟนคลับ”เป็นคำที่ยืมมาจากคำว่า “fanclub” (แฟน-คฺลับ) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยคำว่า fan (แฟน) หมายถึง คนที่ชอบหรือคลั่งไคล้คนที่มีชื่อเสียง กับคำว่า club (คฺลับ) หมายถึง กลุ่มคน ชมรม สโมสร

รูปภาพของ nitiporn.s

แม่ไก่อ่านเล่านิทานให้ฟัง

ตามที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้”การส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กกับการพัฒนาห้องสมุดของเล่นต้นแบบที่ “มายอ” จังหวัดปัตตานี”นั้น ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ไก่ เล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง วันที่26- 27 พฤษภาคม และวันที่ 1-2 มิถุนายนนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาจากอาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ เรื่อง “การคัดเลือกหนังสือ” มาใช้ในโอกาสนี้ ทั้งเรื่องการคัดเลือกหนังสือที่ดี และหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็ก

หน้า

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ nitiporn.s