บล็อกของ nitiporn.s

รูปภาพของ nitiporn.s

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ สัญลักษณ์ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กำหนดขึ้นสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  เพื่อแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหอสมุดฯ ทำให้สะดวกในการจัดเก็บและค้นคืน

สัญลักษณ์ที่หอสมุดฯ กำหนดขึ้นสำหรับการจัดหมวดหมู่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ CD  DVD ซึ่งแบ่งตามขนาดของกล่องบรรจุ เพื่อแยกประเภทและแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์         

รูปภาพของ nitiporn.s

สสอท. เวทีนำเสนอผลงาน

           เรื่องเล่าจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพของ nitiporn.s

งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดการและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนทำการวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ดีวีดี (DVD) หรือ ซีดี (CD) ซึ่งเป็นวัสดุที่ให้ทั้งภาพและเสียง  ให้บริการที่ห้องโสตทัศนศึกษา

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ลักษณะของซีดี (CD) และดีวีดี (DVD)

                                   2.png    

รูปภาพของ nitiporn.s

การลงรายการทางบรรณานุกรม : รายการหลัก

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ใช้ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) และมีการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ให้อยู่ในรูปที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable Cataloging)  บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ ต้องกำหนดการลงรายการทางบรรณานุกรมตามโครงสร้างระเบียน MARC ของทรัพยากรสารสนเทศ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการลงรายการที่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้กำหนดไว้  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสรุปหลักเกณฑ์การลงรายการในเขตข้อมูลที่เป็นรายการหลัก ส่วนเขตข้อมูลอื่น ๆ จะนำมาเสนอเป็นตอนต่อไป

รูปภาพของ nitiporn.s

เรกิ いち

หลังจากไปเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เรกิ   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  เวลา 15.00-16.30 น. ณ อาคาร 72 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล ได้มีผู้สนใจหลายท่านสอบถามว่ากิจกรรมนี้ดีหรือไม่ เป็นกิจกรรมอย่างไร ขอบอกว่าเป็นคำถามที่ยากมากที่จะตอบว่าดีหรือไม่ดี  เพราะบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนก็แล้วกันนะ ส่วนมุมมองของตนเองเห็นว่าเรกิเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพตนเอง ดูแลแนะนำผู้อื่นและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้

รูปภาพของ nitiporn.s

จรรยาบรรณบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดักำหนดจรรยาบรรณสำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกตำแหน่ง

ไว้เป็น "จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552" ดังนี้

 

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้

·ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนอื่น

·ต้องใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถ

·ต้องใช้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม

 

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

·ต้องประพฤติตนอันเป็นการเชิดชูเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพ

รูปภาพของ nitiporn.s

KM นำเสนอคำว่า “แฟนคลับ”

"แฟนคลับ" ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่าลืมเชียร์...........................................................................................................

                                                              

คำว่า “แฟนคลับ”เป็นคำที่ยืมมาจากคำว่า “fanclub” (แฟน-คฺลับ) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยคำว่า fan (แฟน) หมายถึง คนที่ชอบหรือคลั่งไคล้คนที่มีชื่อเสียง กับคำว่า club (คฺลับ) หมายถึง กลุ่มคน ชมรม สโมสร

รูปภาพของ nitiporn.s

แม่ไก่อ่านเล่านิทานให้ฟัง

ตามที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้”การส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กกับการพัฒนาห้องสมุดของเล่นต้นแบบที่ “มายอ” จังหวัดปัตตานี”นั้น ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ไก่ เล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง วันที่26- 27 พฤษภาคม และวันที่ 1-2 มิถุนายนนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาจากอาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ เรื่อง “การคัดเลือกหนังสือ” มาใช้ในโอกาสนี้ ทั้งเรื่องการคัดเลือกหนังสือที่ดี และหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็ก

รูปภาพของ nitiporn.s

ขนมเทียนฟักทอง

ขนมเทียน เป็นขนมที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียว  มีรูปลักษณ์เหมือนเล่มเทียน ที่ให้แสงสว่าง

 

 สิ่งที่ต้องเตรียม

- แป้งข้าวเหนียว 500 กรัม

- น้ำตาลปี๊บ 500 กรัม

- ฟักทอง 200 กรัม

- ใบตอง

 

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ nitiporn.s