สำนักวิทยบริการ

รูปภาพของ Memento_i

ทำความรู้จัก OAR e-Services

ทำความรู้จัก OAR e-Services

เมื่อไม่นานมานี้ งานไอทีห้องสมุดได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวหนึ่งขึ้นมา มีชื่อว่า OAR e-Services จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะรวบรวมรายละเอียดของ เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และ ฐานข้อมูล ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งเพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรเอง และการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ อาจจะเรียกว่าเป็นเว็บท่าของระบบ Inhouse Databases ของสำนักวิทยบริการก็ได้

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ Memento_i

การปรับเปลี่ยน Homepage สำนักวิทยบริการ

จากที่ประชุม TQA โดย อ.สมพร ช่วยอารีย์ เสนอแนะให้การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ (ทั้ง 3 ฝ่าย) ผ่านหน้าเว็บไซต์ควรดำเนินการได้ภายใน 3 คลิก ก่อให้เกิดนวัตกรรมโฮมเพจ "OAR One Click คลิกเดียวไปถึงเป้าหมาย" ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อทดสอบ

รูปภาพของ schanan

เรียนรู้จาก การจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมศิลปวัฒนธรรม"

       ปี ๒๕๕๖ เป็นปีแรกที่เราได้รับเชิญให้ร่วมงาน  "มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๑" ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง ๒-๑๐ กค. ๕๖  ทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานนี้ใน ๒-๓ เรื่อง  เรื่องแรกคือเราต้องไปบันทึกวิโอตลอดงานทุกวัน เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๓.๓๐  และเรื่องใหม่ คือให้เราไปออกร้านนิทรรศการ  ซึ่งทางห้องสมุดตกลงจะมีป้าย "แนะนำบริการห้องสมุดแก่บุคคลภายนอก"

รูปภาพของ swirongr

กิจกรรมการประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯให้แก่บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ

         ตามที่หอสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ปี 2554 ให้แก่บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ (ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้
ของฝ่ายหอสมุดฯ ข้อที่ 1.3) เพื่อให้บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ มีความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้
และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ ต่อไปนั้น

รูปภาพของ swirongr

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ

        ตามที่บรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักฯ
ได้ร่วมกันร่างแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
และนำเสนอต่อที่ประชุมบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
(ตามแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ ข้อที่ 1.1) เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะนั้น 

รูปภาพของ swirongr

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ"

         ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ในสำนักวิทยบริการได้เรียนเชิญ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
มาเป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์เรื่อง "การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง"
ในวันจันทร์ที่  7 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมปุลากง
เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้าใจอันดีในเรื่องการจัดการความรู้ อันจะส่งผลต่อการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถดูเอกสารสรุปกิจกรรม
ดังกล่าวได้ที่เอกสารแนบตอนท้ายนี้ค่ะ

สมัครสมาชิก RSS - สำนักวิทยบริการ