คณะกรรมการจัดการความรู้ในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะกรรมการที่ปรึกษา  
     ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  
     ๒. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  
     ๓. หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  
     ๔. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  
     ๕. เลขานุการสำนักวิทยบริการ  
   
คณะกรรมการดำเนินงาน  
     ๑. นางรวีวรรณ ขำพล ประธานกรรมการ
     ๒. นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย กรรมการ
     ๓. นางพนิตำ แวดือรามัน กรรมการ
     ๔. นายอนุภาพ ด้วงนิ่ม กรรมการ
     ๕. นายคณิศร รักจิตร กรรมการ
     ๖. นายอำนาจ สุคนเขตร์ กรรมการ
     ๗. นางสาวอมรพรรณ พัทโร กรรมการ
     ๘. นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว กรรมการ
     ๙. นางสาวจอมใจ เพชรกล้า กรรมการและเลขานุการ
     ๑๐. นางสาวกุลดี ทัพภะ กรรมการและเลขานุการ
     ๑๑. นางสาวลาตีปะ แวเล๊าะ กรรมการและเลขานุการ


หน้าที่
      ๑. ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการทราบ
      ๒. ดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ
      ๓. ติดตามและประเมินผลสำเร็จของการจัดการความรู้ และนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง