ระบบการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ

1.ปัญหาและที่มา

      - เปิดไฟฟ้าแสงสว่างทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

      - การสัมผัสสวิทช์ไฟฟ้าในขณะที่มือเปียก เมื่อต้องการเปิดหรือปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะถูกไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน

2.วัตถุประสงค์

          - เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

          - เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน

3.วิธีการดำเนินการ

          - ปรับปรุงการเปิดปิดไฟฟ้าเป็นแบบอัตโนมัติ ไฟฟ้าแสงสว่างจะเปิดเมื่อมีผู้เข้าใช้ห้องน้ำ และปิดเองอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ห้องน้ำออกจากห้อง

4.หลักการทำงาน

รูปภาพของ rakchanok.p

ประวัติความเป็นมาของชื่่อตำบลบ่อทอง / ควนหรือเขาบ่อทองและนามสกุลผ่องอำไพ

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ่่อทอง / เขาบ่อทอง (อ.หนองจิก จ.ปัตตานี) และ สกุลผ่องอำไพ

         เม่ื่อประมาณ 300-400 ปีที่ผ่านมามีครอบครัวของตระกูลผ่องอำไพ ได้ย้ายมาจากบ้านท่าแซ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา มาทางเรือ และมาตั้งบ้านเรือนอยู่จนมีลูกหลานมากมาย ได้แยกย้ายกันไปตั้งครอบครัวใหม่

ในตำบลบ่อทอง "เป็นตระกูลแรก" และในหมู่บ้านมีบ่อน้ำอยู่ 1 บ่อ ที่ในบ่อมีไหบรรจุทองคำอยู่ 2 ใบ ซึ่่่งจะมองเห็นได้

ในวันขึ้น 8 ค่ำ และ15ค่ำ ในช่วงเวลา 10.00 น. -11.00 น. เป็นประจำแต่ไม่มีใครสามารถลงไปเอาได้และชาวบ้าน

รูปภาพของ amnat

ผลการตรวจสอบงบการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

     จากการเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ COP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 ก.พ.2561 เรื่อง "ผลการตรวจสอบงบการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ" ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร 9 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอสรุปว่า

     1. ต้องศึกษา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ทุกมาตราด้วยความรอบคอบ จากนั้นมาดูว่าแต่ละมาตรามีประกาศ ระเบียบ กฎ หรือหลักเกณฑ์ใดมาประกอบ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ กฏหรือหลักเกณฑ์ใดยกเลิกแล้วไม่ควรนำมาใช้

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ rakchanok.p

การค้นหาหนังสือในห้องเก็บหนังสือ(Cleaning room)

                                            การค้นหาหนังสือในห้องเก็บหนังสือ (Cleaning room)

               การค้นหาหนังสือในห้องเก็บหนังสือ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้

     1. ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือจากระบบ OPAC โดยมีสถานะปรากฏว่าเป็นหนังสือ Cleaning room แล้วติดต่อโต๊ะ

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (หนังสือ Cleaning room เป็นหนังสือเก่า ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

     2. บรรณารักษ์ลงบันทึกในแบบฟอร์มการใช้บริการ (กระดาษสีเหลือง)

         2.1 ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้ใช้ฯมาติดต่อ

แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ

แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ

****************************

          ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1     สำรวจเอกสารและสิ่งของที่จะทำลาย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจเอกสารและสิ่งของ

รูปภาพของ nusra.t

เทคนิคการเลี้ยงแมว

ว่าด้วยเรื่องคนรักแมว ก็ต้องเล่าเรื่องการเลี้ยงแมวค่ะ

สำหรับใครที่สนใจจะเลี้ยงแมว ช่วงเวลานี้คงมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ มากมาย การค้นข้อมูลต่างๆ ใน google จะพบข้อมูลที่เยอะมาก (ก.ไก่ล้านตัว)

จึงอยากจะมาแนะนำเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น จะได้อยู่กับน้องแมวที่คิดจะมาเลี้ยงได้เร็วๆ ค่ะ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ Memento_i

บันทึกการทำระบบประชาสัมพันธ์ดิจิทัล บนเครื่อง OPAC ของห้องสมุด

ห้องสมุดได้นำระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล หรือ Digital Signage มาให้บริการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อสารถึงผู้ใช้บริการจำนวน 4 จุด ทั่วทั้งอาคารสำนักวิทยบริการและอาคารเก่า (JFK) ขับเคลื่อนระบบนี้โดย Xibo

ทางหัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ เล็งเห็นว่าจอสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หรือ OPAC ที่มีให้บริการอยู่ก็น่าจะเป็นอีกปลายทางหนึ่งที่ห้องสมุดสามารถใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารถึงผู้ใช้บริการได้ (ในขณะที่ไม่มีการใช้งาน) จึงเกิดแนวคิดในการประยุกต์เอา digital signage มาแสดงผลที่ OPAC!!?? แถวบ้านเรียก งานงอก

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ anupap.d

ปุ่ม windows กับความลับที่ซ่อนอยู่บนคีย์บอร์ด

              ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นส่วนมาก หนึ่งในอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนจะต้องสัมผัสทุกครั้งเมื่อใช้งาน นั้นก็คือ คีย์บอร์ด ซึ่งมีปุ่มต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ ปุ่ม Windows มาดูกันว่า ปุ่ม Windows นี้ จะเรียกใช้คำสั่งอะไรได้บ้าง ที่จะทำให้เราทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น

รูปภาพของ khanitsorn.r

เราพัฒนา องค์กรก็พัฒนา เราไม่พัฒนา เราก็สูญพันธุ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม" เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี แม้ผมเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยภาระกิจบันทึกโทรทัศน์วงจรปิด จึงไม่สามารถรจดบันทึกอย่างที่ทำเป็นปกติ การเขียนบล็อกนี้จึงเป็นการอาศัยความจำที่ยังเหลืออยู่นิดๆ หน่อยๆ อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับฟังองค์ความรู้จากวิทยากรและได้เห็นนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตปัตตานี ทำให้ผมได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และการสร้างนวัตกรรม

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ jomjai.p

การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-doc

อบรมความรู้เรื่อง การอบรมรับส่งเอกสาร E-duc

 

ขั้นตอนการทำงานในหน้าที่การรับส่งเอกสาร 

การจัดการ

 บุคลากร

1.เพิ่มบุคลากร (บทบาท)

2. เพิ่มกลุ่ม โดยสามารถเลือกเฉพาะกลุ่มได้ เช่น กลุ่มพนักงานเงินรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย

คำเสนอสั่งการ /ข้อความส่ง  สามารถเก็บข้อความคำเสนอที่เราต้องการได้

*********************************************************************

เอกสาร

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS