รูปภาพของ amornphan.p

การเขียน email ภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อสื่อสารแบบกึ่งทางการ

จากการเข้าอบรมภาษาอังกฤษ กับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ของวิทยาเขตปัตตานี ช่วงเดือนธันวาคม ได้รับความรู้มากมาย

ขอแบ่งปันความรู้ให้สมาชิกทีละเรื่อง โดยเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ 1 เรื่อง การเขียน email ภาษาอังกฤษแบบกิึ่งทางการ

ดังนี้

1. การเขียนชื่อเรื่อง (Subject line)  ควรชัดเจน ครบทุกเรื่องที่ต้องการบอกใน email

2. คำขึ้นต้น (Salutation)  Dear Sir/ Dear Madam/ Dear Mr. .....

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

           พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อ 23 สิงหาคม 2560 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยในกำกับทั่วประเทศมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจั

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ vitchayaporn.f

การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี

            การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปตรวจ บางคนคิดว่าตัวเองมีร่างกายสมส่วนไม่มีโรคภัย แต่คงลืมไปว่าร่างกายคนเราทำงานตลอดเวลาไม่มีการหยุดพัก ฉะนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรไปตรวจอย่างน้อยจะช่วยให้เราได้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ และในการไปตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ แต่บุคลากรจะต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน และมาเบิกจ่ายคืนในภายหลัง


            รายการค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปี

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จากประสบการณ์ที่ทำงานพัสดุมา จะมีระเบียบต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ก็เพื่อที่จะให้คนปฏิบัติงานพัสดุมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน  และในปี 2560 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้การทำงานคล่องตัวยิ่งขึ้น ประจวบเหมาะกับที่ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ทำให้มีความรู้สึกว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุแต่ละคน เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ ที่พึ่งบรรจุใหม่ และเริ่มทำงานแบบใหม่ และทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นการทำงานที่ท้าท้ายดี เจ้าหน้าที่มีความรักยิ่งขึ้นเพราะจะต้องปรึกษาซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของงานพัสดุ จะมีการประชุม ทุก ๆ 2 เดือน เป็นการแลกเปลี่ยเร

แกงส้มปลากะพง สัปรด

วัตถุดิบ

- พริก

- หอม

- กระเทียม

- ตะไคร้

- มะนาว

- ขมิ้น

- กะปิ

- น้ำตาลแว่น

- เกลือ

- ปลากะพง

- สัปรด

วิธีทำเครื่อง

- นำพริก+หอม+กระเทียม+ตะไคร้+เกลือ+ขมิ้น ใส่ครกตำให้ละเอียด

- ใส่กะปิ+น้ำตาลแว่น ตามลงไปในครกและตำให้เป็นเนื้อเดียวกัน

- บีบมะนาวใส่ถ้วยเตรียมไว้

วิธีปรุง

- นำน้ำเปล่าสะอาดใส่หม้อ ตั้งไฟต้มให้น้ำเดือดจนได้ที่

การรับพัสดุ (ที่หน่วยไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัย)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรับพัสดุไปรษณีย์ที่ส่วนกลาง(กองกิจการนักศึกษา) และทำการแยกพัสดุออกเป็นกลุ่มดังนี้

          1. หน่วยงาน

          2. คณะ

          3. นักศึกษา

          4. อาจารย์

          5. บ้านพัก

 

การปฏิบัตงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับพัสดุจึงต้องเข้าไปรับพัสดุที่ได้จัดแยกไว้แล้วตามกลุ่มต่างๆในวันเวลาที่มีพัสดุเข้ามาโดยปฏิบัตงานดังนี้

1. เช็คจำนวนพัสดุของหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้ตรงกับรายการที่เจ้าหน้าที่พัสดุ(กองกิจการนักศึกษา)ได้ลงทะเบียนรับเอาไว้ในสมุดรายการพัสดุ

          1.1 จดหมาย

อิสลามศึกษา กับ Collection สิ่งพิมพ์อิสลามศึกษา

         อิสลามศึกษา เป็นสาขาวิชาหนึ่งในศาสนศึกษา ทำการศึกษาประวัติศาสตร์ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม ตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันมีการเปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

วิธีการทำกล่องอเนกประสงค์(จากวัสดุที่เหลือใช้)

วิธีการทำกล่องอเนกประสงค์  (จากวัสดุที่เหลือใช้  กระดาษแข่ง กระดาษรองปก)

ขั้นตอนวิธีการทำ

1.ใช้เศษกระดาษแข่งที่เหลือจากการทำปกหนังสือ

2.ตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ เสร็จแล้ว วางทับบนทกระดาษขาว 

3.ตัดมุมเพื่อทาที่จะทากาว  

5 วิธีออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักผิดๆ ที่คนมักไม่รู้ตัว

 

5 วิธีใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS