รูปภาพของ panita-w

บริการ Document Delivery หรือ D.D. JFK คืออะไร ?

บริการ Document Delivery หรือ D.D. JFK คืออะไร ?

รูปภาพของ sorphiya.b

การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมดัชนีวารสาร ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

 

การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมดัชนีวารสาร ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รูปภาพของ nitiporn.s

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ สัญลักษณ์ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กำหนดขึ้นสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  เพื่อแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหอสมุดฯ ทำให้สะดวกในการจัดเก็บและค้นคืน

สัญลักษณ์ที่หอสมุดฯ กำหนดขึ้นสำหรับการจัดหมวดหมู่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ CD  DVD ซึ่งแบ่งตามขนาดของกล่องบรรจุ เพื่อแยกประเภทและแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์         

รูปภาพของ panita-w

ออกกำลังด้วยการปั่นจักรยาน.....เพื่อสุขภาพ

ออกกำลังด้วยการปั่นจักรยาน.....เพื่อสุขภาพ

 

รูปภาพของ onanong.pu

การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST

การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST

   นักศึกษาปี 1 ทุกคนก่อนที่จะยืมทรัพยากรสารสนเทสภายในหอสมุดฯ ได้ต้องผ่านการอบรมการสืบค้น OPAC ก่อน ซึ่งเมื่อเปิดภาคการศึกษาหอสมุดฯ จะเปิดวันอบรมให้นักศึกษาทำการจองกลุ่มวันที่สะดวกเพื่อเข้าอบรม โดยมีขั้นตอนดังนีี้ เมื่อผ่านการอบรมแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเปิดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศให้ โดยมีขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ ดังนี้

1. เข้าเว็บ https://crm.oas.psu.ac.th/index.php?curr=train

2. เลือกผู้ดูแลระบบ เพื่อใส่รหัสผ่าน

รูปภาพของ jantima.j

ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดนั้น มีปัญหาหนึ่งที่ประสบคือทำอย่างไรจึงจะสามารถนำทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้เสร็จแล้วหรือที่จัดเข้ามาใหม่ ขึ้นจัดเรียงบนชั้นได้ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันตามความต้องการ เพื่อลดปัญหาการหาทรัพยากรสารสนเทศไม่พบบนชั้นให้มากที่สุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ก็ประสบปัญหาเช่นกันในการปฏิบัติงานพบว่าในการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้  มีปัญหาในเรื่องการจัดชั้นให้ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งสรุปลักษณะของปัญหาคือ

รูปภาพของ supawadee.m

การจองทรัพยากรสารสนเทศ

1.       พิมพ์ URL หอสมุดฯ http://tanee.oas.psu.ac.th

 

 2.  คลิกที่ OPAC 

 

3.    ค้นหารายการทรัพยากรที่ต้องการจอง

รูปภาพของ nangnoy.d

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

 

   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลกับการศึกษาหาความรู้ ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคล ดังนั้นหนึ่งในบริการยืม-คืน ของทางหอสมุดฯ จึงมี เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หรือ Self-Check มาช่วยในการบริการแก่นักศึกษา

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS