รูปภาพของ schanan

คำถามและข้อเสนอแนะจากการประเมิน 26 ส.ค.54

   เมื่อเช้าวันที่ 26 ส.ค.54 (9.30-11.30 น.) คณะกรรมการประเมินสำนักวิทยบริการได้มาประเมิน โดยเชิญผู้บริหารและคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตาม TQA เข้าประชุมเพื่อสอบถามข้อมูล  ผมList คำถามและข้อเสนอแนะได้หลายข้อ จึงอยากจะถ่ายทอดให้บุคลากรทั้งหมดทราบว่ามีอะไรบ้าง เผื่อว่าปีหน้า เราจะได้ดำเนินการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกครับ

รูปภาพของ amnat

สรุปโครงการส่งเสริมการใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์และฟรีแวร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ
    1. นายวิภัทร ศรุติพรหม  วิศวกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    2. นายวิศิษฐ โชติอุทยางกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    3. นายอำนาจ สุคนเขตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    4. นายคณิศร รักจิตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปภาพของ schanan

เมื่อใครสักคนถูกร้องเรียนว่าทำผิดวินัยและทำผิดจรรยาบรรณ

     แม้จะเป็นเพียงคนส่วนน้อย เพียง 0.001 % ที่เข้าข่ายต่อไปนี้  แต่ความรู้เรื่องนี้ก็สามารถช่วยเหลือ/ให้คำปรึกษาเพื่อนๆ ที่โดน+ได้รับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ดังที่ได้จั่วหัวเรื่องไว้ครับ แม้จะ เป็นความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับ  สำหรับคนที่เป็นข้าราชการ(ซึ่งรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ใครๆ ก็มึน กลายเป็นมวยวัดไปเลยก็มี เรียกว่าจากคนที่ดีๆ กลายเป็นทำอะไรไม่ถูกไปเลยนั่นเอง  ลองติดตามต่อนะครับ

รูปภาพของ amornphan.p

สำนักวิทยบริการ กับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

เอกสาร OP ของสำนักวิทยบริการ ฉบับร่าง ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพช่วยกันเขียน และปรับแก้/เพิ่มเติม

มาเป็นระยะ ๆ และคงจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  ค่ะ

รูปภาพของ swirongr

กิจกรรมการทบทวนการจัดกิจกรรมการให้บริการ และการทำ SWOT ของการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น

       ตามที่หอสมุดได้กำหนดแผนการจัดการความรู้ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2554
เพื่อ "ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ" นั้น
       กิจกรรมล่าสุดที่ชาวหอสมุดฯ ทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม (ตามแผนการจัดการความรู้
ของฝ่ายหอสมุดฯ ข้อที่ 1.4 และ 2.3) คือ การประชุมทบทวนการจัดกิจกรรมการให้บริการ  
และการทำ SWOT ของการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น

รูปภาพของ swirongr

กิจกรรมการประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯให้แก่บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ

         ตามที่หอสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ปี 2554 ให้แก่บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ (ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการความรู้
ของฝ่ายหอสมุดฯ ข้อที่ 1.3) เพื่อให้บุคลากรของฝ่ายหอสมุดฯ มีความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้
และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายหอสมุดฯ ต่อไปนั้น

รูปภาพของ mr.oar

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

          จากการได้รับมอบหมายให้ทำวิดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการเพื่อใช้ในงาน Internaltional Conference 2011 ที่สำนักวิทยบริการเป็นเจ้าภาพที่ภูเก็ตที่จัดขึ้นในวันที่ 25-27 เมษายนที่ผ่านมา และนี่คือที่มาของงานชิ้นนี้ครับ

เพียง พลิกวิธีคิด … ชีวิต ก็เปลี่ยน

เพียง พลิกวิธีคิด … ชีวิต ก็เปลี่ยน
        ผมอยากจะให้พวกเราเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน จึงได้เสนอบทความมาให้อ่านครับ ขอใช้เวทีนี้นำเสนอนะครับ เนื่องจาก วทท.ยังไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านออนไลน์เลย ผมทำอยู่เป็น Blog เล็กๆ มีคนอ่านไม่มาก เวทีนี้น่าจะดีที่สุด ครับ

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS