รูปภาพของ anchalee.k

การเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

การเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

หอสมุดจอห์น   เอฟ  เคนเนดี้   สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี   ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก

เวลาเปิดบริการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน

จันทร์-ศุกร์    เปิดบริการเวลา      08.30-21.30 น.

เสาร์    เปิดบริการเวลา             09.00-20.00 น.

อาทิตย์        เปิดบริการเวลา      09.00-17.00 น.

ว่าด้วยเรื่อง bash history

ว่าด้วยเรื่อง bash history

ปกติเวลาเราพิพม์คำสั่งต่างๆ ใน Linux คำสั่งต่างๆ จะถูกเก้บไว้ใน .bash_history
เวลาเราอยากค้นหาคำสั่งที่เคยใช้เพียงพิมพ์คำสั่ง history มันก็จะ list คำสั่งทั้งหมดที่เคยพิพมพ์ออกมา

แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันแสดง บางคำสั่ง เพียงแค่เพิ่มช่องว่างไว้หน้าคำสั่งก็พอ

แล้วคำสั่งจะไม่ถูกเก็บลงใน .bash_history เช่น
#ls -l
ถ้าเราต้องการซ่องคำสั่งนี้ เพียงแต่พิมพ์
# ls -l ก็พอ

คำสำคัญ: 

เก็บแผ่นเข้าตู้ไม่ใช่เรื่องยาก

การจัดเก็บแผ่นวีซีดีและแผ่นดีวิดีเข้าตู้ด้วยสัญลักษณ์พิเศษ

 

          เป็นการจัดเก็บแผ่นวีซีดีและแผ่นดีวิดีเข้าตู้ ที่ให้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการทำงาน แต่สำหรับผู้ใช้บริการก็ยังยึดหลักการค้นหาแผ่นวีซีดีและแผ่นดีวิดี จากการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (OPAC) จากเลข Running Number เหมือนเดิม เช่น CD0001 หรือ DVD0001 เป็นต้น

รูปภาพของ nathnarong.v

Adobe InDesign CC 2017 : Magazine design with InDesign CC

 

เอกสารเรื่อง Magazine  design  with InDesign CC การสร้างสรรค์งานออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม  InDesign CC 2017 เนื้อหาเอกสารแบ่งเป็นบทๆดังนี้

 

รูปภาพของ arporn.sa

การให้บริการเสริม JFK " ตระกร้าสำหรับใส่หนังสือ"

“เทคนิคการให้บริการ” สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ  เพื่อเป็นแนวทาง ด้านการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริม การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

รูปภาพของ nusara.d

การลงทะเบียนวารสาร

การลงทะเบียนวารสาร

         การลงทะเบียนวารสารที่ได้บอกรับและได้รับบริจาคเข้ามา ก่อนที่จะออกให้บริการต้องต้องทำการลงทะเบียนวารสารก่อน  มีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้     

  1. การเข้าสู่ฐานข้อมูล

จากหน้าจอ Desktop เรียกใช้โปรแกรมโดยให้ดับเบิลคลิกที่ Icon ALIST เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS